31. Mai - 3. Juni 2018: Jodo-Iaido Seminar, VS-Schwenningen
30. Juni + 1. Juli 2018: Shindo Muso Ryu Jojutsu Seminar, Mannheim